Carbid Theater
Image default
Onderwijs

Wat je kan doen om de beste keuze te maken

Iedereenleert op eenanderemanier. Het is dan ookvaaklastig om de perfecteopleidingtevinden die het bestebijiemand past. Sommigenvragen om hulp bij studiekeuze, envooranderen is het al vroegduidelijk wat ze na de middelbare school willendoen. Er zijnleerlingen die snellerenenbinnenenkeledagen al eennieuwonderwerponder de kniehebbenterwijlandereleerlingensnelafgeleidzijnenlangernemen om eentaakafteronden, en dan zijn er natuurlijkooknogleerlingen die misschien extra begeleidingnodighebben om nieuweleerstof het beste in tenemen 

 

Aandachtenhyperactief 

Iedereenkentweliemand die ADHD heeft, of heeft met iemand met ADHD in de klasgezeten. ADHD is eenafkortingvoor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlandsheeft men het vaker over eenaandachtsstoornis’ of ‘hyperactiviteit’. Een aantalbelangrijkesymptomen van ADHD zijnimpulsiviteit, hyperactiviteitenaandachtstekort. Oorzaken van de ADHD kunnenzijn: afwijking in de hersenstructuren, erfelijkeaanleg of eenbepaaldegevoeligheid. Er zijnveelmogelijkheden om een kind of eenjongvolwassen met ADHD tehelpenenbegeleiden 

 

 

Intelligentieengevoeligheid 

Sommigekinderenzien de wereld op eenbepaaldemanierengaan door het leven met eenmanier van denken die nietperséveelvoorkomt. Hoogbegaafdheidkomtvoor in veelverschillendesoortenvormen. Er wordt over het algemeenuitgegaan van hoogbegaafdheidbijeen IQ van 130 of hoger. Hoogbegaafdekinderenkunnen erg empathischzijn, zeeronzeker of misschienzelfsfaalangstig of juistperfectionistischen over eengrootdoorzettingsvermogenbeschikken. Het gaatdusnietalleen maar om intelligentie. Soms kunnenkinderenzelfs lager scoren op de IQ test omdat ze de test saaivinden. Ookzijn er kinderen die leerproblemenkrijgenomdat de school hen nietuitdaagt, of juistomdat ze nietdurvente laten zien hoe slim ze zijn om zo tevoorkomengepestteworden 

 

Nieuwewegeninslaan 

Steeds meerkinderenervaren school op eenanderemanier. Dat betekentnietdat het kind persé ADHD heeft, of hoogbegaafd is of autistisch is, maar het is misschieneentekendat we ietsmoetenveranderenaan het schoolsysteem. Sommigekinderenhebbenmisschienmeertijdnodig om tot bloeitekomen, en laten bijvoorbeeld pas echthunkunnenzienlaat in hununiversitairestudie, nastudiekeuzeadvies Rotterdam. Andere kinderenzijnenormsnelengedrevenenkunnenhoogpresterenbinneneenkortetijd, maar hebbenbegeleidingnodig met hoe ze het bestehunenergiekunnengebruikenzonder op wegtezijnnaareen burn-out. Het is eennieuwetijd, die vraagt om nieuweontwikkelingen. 

 

https://septemberadvies.nl/studiekeuze-groningen/